שערי
חליפין
שינוי אחרון: 17.10.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.509
אירו4.129
ליש"ט4.629
100 יין3.129

מדריך לוועדים

3. אחריות הוועד – כבדה מאוד!

3.1 אחריות הוועד

א. גורלו הכלכלי של ציבור המהנדסים לשנים ארוכות והרבה מעבר לתקופת הקדנציה של הועד, מופקד בידיה של הנציגות. טעויות של הנציגות בגיבוש הסכם שכר או בביטול סעיפים קיימים בהסכם השכר, קשה לתקנן והתיקון עולה ביוקר רב!

ב. גורלו של מפעל שלם ולעיתים אף עתידו העסקי - מושפע מהתנהגות של ועד.

ג. גורלו של הפרט ומשפחתו נקבע על ידי התנהגותה ההוגנת והאמיצה של הנציגות הנבחרת, ולעיתים עפ"י התנהגותה האישית של האישיות הדומיננטית בנציגות!


3.2 את מי מייצג ציבורית, חבר ועד המהנדסים?

ראשית - את הציבור לפני ההנהלה.

שנית - את הסתדרותנו לפני ציבור המהנדסים.

שלישית - את ציבור המהנדסים בוועד הכללי.

ואחרון כחלק מן הוועד הכללי - את ציבור המהנדסים לפני מוסדות ההסתדרות הכללית בנושאים שאינם ספציפיים!

                                  על כן זכור! 
תנהג נבון - כולם יכבדו זה את זה, תוצאות המו"מ יבטאו הישגי שני "מנצחים" (או יותר) והישגי ציבור המהנדסים יהיו נאים!
תנהג לא נבון - כולם יכעסו על כולם, תוצאות המו"מ ישקפו תוצאות – מאבק שבו יהיה תמיד אחד מנצח ואחד מפסיד והתוצאות לטווח מיידי והארוך תהיינה אומללות, לציבור המהנדסים ואף לך אישית.

                                 על כן דע לך –
בהתנהגותך היומיומית כנציג תקבע את האווירה במקום העבודה ואת רמת השכר ותנאי העבודה של חבריך.

3.3 תחומי פעילותם של חברי הוועד

חבר ועד מטפל במגוון עצום של נושאים למען חבריו שהוא מייצג. ביניהם, חלקם שלא נכונים ולא הכרחיים וחלקם נכונים ונחוצים. הבנת החשוב והנחוץ באמת וטיפול נכון בו בזמן במקביל לסילוק התפל, הפופוליסטי ושיש בו רק יוקרות שווא - קובע את מידת הצלחתך בתפקיד הנבחר למען חבריך.
אם בחרת מסיבה כלשהי לתת בכל מקרה הגנה ל"טפיל", אל תתפלא אם נתת בסיס נוח לדרישת המעסיק לשינוי הסכם עבודה, תוך הכנסת סעיפים שמעבירים גם את העובד הטוב לאי וודאות תעסוקתית. זאת לעומת אפשרות להיותך שותף אמיץ למו"מ והפקת מלוא ההטבות למהנדס ובמקביל לגרום לעידוד המצוינות ותגמולה הדיפרנציאלי. עפ"י דוגמא אחת בלבד אנו תקווה כי ביכולתך לבחור באיזה דרך תעדיף לייצג את חבריך. עפ"י מידת תבונתך להביא לציבור את ההישגים המרביים, תוך שמירה על מקום העבודה וקידום ההצלחה העסקית שלו - ימדדו במבט לאחור הישגי הציבור בשנים בהם כיהנת כנציג המהנדסים במקום עבודתך.

3.4 יחסי גומלין הכרחיים לביצוע התפקיד

א. בני בריתך היחידים האמיתיים, בעלי אינטרס זהה לך, הם רק ציבור המהנדסים במקום העבודה והסתדרות המהנדסים. לכן שמור על הקשר האמיץ איתם והבטח יחסי עבודה הגונים וצמודים איתם, להקמתו ושמורו של הכוח הארגוני שנחוץ ביותר להישגים בשכר ותנאי עבודה.

ב. יחסי גומלין עם המעסיק
נקדים ונאמר כי ברמה העקרונית רצוי מאד שיחסי העבודה עם המעסיק יהיו "שתפניים" מתוך רצון הדדי להפיק, באווירה טובה "ניצחון הוגן" לשני הצדדים. אך זכור נא היטב! אל נא תהיה "שתפני" אם מסתבר לך כי זה על חשבון חבריך ומתוך ויתור על ההישגים והאינטרסים המהותיים והעיקריים של בוחריך.

זכור: החיוך החם שבאמצעותו נציג המעסיק קיבל את הסכמתך לויתור, יתחלף למבט קודר על של כל אחד מחבריך במקום העבודה כאשר יתברר להם גודל ההפסד.

ג. תבונתך תקבע את מידת שיתוף הפעולה שתזכה מהבאים, שהם עוצמתיים ועלולים להשפיע באופן חד על תוצאותיך:
* הועד הכללי.
* מועצת הפועלים/האגף לאיגוד מקצועי.

באוטונומיה כתובות סמכויותיך הרשמיות-שאין עליהן עוררין ועליהם לא מוותרים! אך בנוסף להן - תבונתך שכה נחוצה ותהיה כשמן בין גלגלי שינים של מכונה…


3.5 פירוט תפקידי הועד בסדר חשיבות יורד

א. הטיפול ברמת הפרט

מניעת פגיעה בזכויות הפרט תוך הבטחת תחושת אושר, ובטחון תעסוקתי לעובד החרוץ והנאמן למקום עבודתו.

הטיפול ברמת הפרט במקום העבודה מתקיים מעת כניסתו לעבודה של העובד ועד לפרישתו, וכוללת עזרה בתחומי שכרו, הגנה על העסקתו בכפוף לרמת תרומתו למקום שכרו, הגנה על העסקתו בכפוף לרמת תרומתו למקום עבודתו, גילו ובריאותו, קידומו בדירוג, חופשה והבראה, ליווי חברתי בשעת צרה ואסון (חס וחלילה) ועוד…

לעיתים ההערכה לועד גדולה לא פחות בגין טפול ברמת הפרט מאשר בגין הישגי שכר! הגנה על עובד מפני פיטורים שרירותיים הם לב ליבו של חובת הועד לפרטי. לכן, יש לעדכן את הסתדרותנו מייד כאשר מסתבר כי יש סכנה מוחשית לפיטורי מהנדס/ים. עורכי הדין שלנו ואנשי האיגוד המקצועי יתנו עדיפות מיידית במגמה לעצור תהליכים מהר ככל האפשר. לעיתים מהנדס מפוטר (שנותר שנים ללא תעסוקה בגלל גילו, בריאותו וכו') רק בגלל שהנוגעים לטיפול מטעם ציבור המהנדסים התמהמהו ולא פנו בזמן אל נציגנו במועצות הפועלים או בלשכת המרכז, לקבלת סיוע מקצועי כאמור.
הטיפול המקומי בכל האמצעים שיש במניעת פיטורי הפרט חייב להיות מיידי ויש לעשות כל המאמץ לבלימת הפיטורים, אך אם חבר הועד מגיע למסקנה שמוצו הכלים העומדים לרשותו - אזי יש להפנות את הבעיה מיידית למזכיר המחוז או ללשכת מרכז הסתדרות המהנדסים - הכל עפ"י העניין ולא יאוחר מ- 3 ימים מיום קבלת הודעות הפיטורים וניסיונות המניעה שלא הניבו פרי!
לידיעתכם: זכויות הפרט נובעות מהסכמים מקומיים קיבוציים, כלליים, אישים, תקדימים, נוהג שהפך לנוהל לאחרים, ורצוי להיות מודע היטב למכלול ההסכמים התקפים במקום עבודתכם ולהשתמש בהם בתבונה. בכל מקרה יש להצטייד בהם לקראת פגישה בהסתדרות המהנדסים, לטיפול כאמור.

בעבר נוכחנו לדעת כי לעיתים, מתוך חוסר הכרת האופציות הפתוחות, הועד "מרים ידיים" עוד לפני שקיים התייעצות עם אנשי המקצוע בהסתדרותנו. בענייני פיטורים לעולם אל תתייעץ עם גורם אחר מלבדנו.

נדגיש לסיום כי הסתדרותנו ערה במיוחד לפיטורי מהנדסים מבוגרים בגילאים 50 – 60 שטרם צברו זכויות פנסיוניות סבירות מחד ולא יוכלו למצוא מפאת הגיל תעסוקה אלטרנטיבית מאידך, ואנו עושים המון כדי למנוע פיטורים מסוג זה - בתנאי שהמקרים מובאים לידיעתנו מיידית!

ב. שקידה על הקיים ושיפורו

שקידה על שמירה קפדנית של יישום הסכמי שכר ותנאי עבודה אשר בתוקף, ברמה ארצית ומפעלית במקביל, שאיפה לשיפורים מרביים – הם מן המשימות החשובות של חבר ועד במקום העבודה. עם זאת האחריות כלפי ציבור החברים דורש כי מדיניות זאת תעשה תוך אבטחת שיתופו של העובד בהצלחתו העסקית של מקום העבודה ומתוך ראיית מקום העבודה כמקור פרנסה עתידי לאורך שנים של חבריך ובני משפחתם.

חשוב לדעת ולזכור בענייני הסכמי עבודה, כי:
* יחסי העבודה של כל עובד מוסדרים בראש ובראשונה בחוקי מדינת ישראל, בהסכמי עבודה כלליים החלים עליו, ובהסכמים קיבוציים מיוחדים החלים על מקום עבודתו בלבד.

* הסכמי עבודה קיבוציים כלליים ומיוחדים נחתמים בין המעסיק ו/או ארגון מעסיקים לבין הגוף המוסמך בהסתדרות. בעניינים ספציפיים של מהנדסים, הסתדרות המהנדסים חותמת על הסכמי העבודה.

"הסכם" אשר נחתם בין מעסיק לבין ועד העובדים (ללא חתימת ההסתדרות) אינו הסכם עבודה קיבוצי, כמשמעותו בדיני עבודה.

* הסכמי עבודה קיבוציים קובעים את מסגרת הזכויות והחובות של הצדדים, מעבר לקבוע בחוקי מדינת ישראל. הסכמי עבודה קיבוציים כלליים יכולים רק להוסיף זכויות על אלה הקיימות עפ"י חוקי מדינת ישראל, והסכמי עבודה מיוחדים, למקום עבודה ספציפי, יכולים רק להוסיף זכויות על אלה הקיימות בהסכם עבודה קיבוצי ארצי ענפי.

* ועד המהנדסים חייב לפעול למען קיום ויישום דיני העבודה, והסכמי העבודה הקיבוציים הכלליים והמיוחדים החלים במקום עבודתו.

ג. גמול השתלמות

דאג להפיץ בקרב חבריך את דבר קיומו של סעיף גמול השתלמות א' וב' בהסכם השכר הקיבוצי ומשמעותו הכספית הנכבדה.
סייע בהפצת הטפסים של בקשות לקבלת הגמולים בקרב חבריך והעבר את הטפסים אל מחוזות הסתדרותנו, להמשך טיפול.

מידע אודות גמול השתלמות וטפסי בקשה לקבלת הגמול נמצאים גם באתר הסתדרות המהנדסים, בכותרת "גמול השתלמות".

ד. קופת גמל "יניר"

* מכוח הסכמים קיבוציים עליהם חתמה הסתדרות המהנדסים, ייצברו על רכיבי שכר (שכיום אינם פנסיוניים) זכויות פנסיוניות של העובדים בדרוג המהנדסים בקופת גמל.

* ההפרשות לקופת גמל "יניר" מהוות הטבה לתנאי השכר, ויש לוודא כי ההפרשות מבוצעות בהתאם לזכויות הקבועות בהסכם.

מידע נוסף נמצא באתר הסתדרות המהנדסים
בכותרת:
"קופת גמל יניר".

ה. שילוב
המהנדס–הגמלאי בחיי החברה במקום העבודה

המשך להעניק לגמלאי את התחושה האמיתית כי מקום העבודה לא שכח אותו; עשה זאת הן למען הגמלאי שנתן את מיטב שנותיו למקום העבודה והן כדי לבצר אצל העובד הפעיל את תחושת השייכות לקבוצת לוחמים ש"אינה משאירה פצועים בשטח".

ו. לקרב את העולה החדש שזה מקרוב בא

רבים אומרים שהם "מטפלים" בעולה, אך בפועל, הנחוץ לו באמת כאשר כבר מצא תעסוקה הם: אבטחת זכויותיו עפ"י הסכמים, בטחון וחום. דהיינו, להעניק לו מחד את כל הזכויות להם הוא זכאי ומאידך את תחושת החברות בארץ שהכל בה נראה לו בהתחלה שונה וקר. בבוא הזמן הוא יהיה ידידך הנאמן ביותר ולעולם לא ישכחו הוא ומשפחתו את אשר עשית למענם בשעותיהם הראשונות כאן. הישגים בהסכמים הקיבוציים לכלל העובדים - אולי נשכחים - אך התמיכה האיתנה והאמיתית בפרט בשעותיו הקשות, ייזכרו לך!

להלן זכויות שיש להבטיח למען העולה:
* הפנית המהנדס העולה לוועדה להערכת תארים ודיפלומות אקדמיים מחו"ל, במשרד החינוך, למטרת הערכת דרגת תוארו האקדמי: ראשון, שני, שלישי.

* הסדרת הוותק המקצועי מיום סיום לימודיו (על התקופה בה עבד במקצוע) ביחד עם ותק מואץ מיום סיום לימודי תואר שני או שלישי (אצל מרבית העולים זהו מועד זהה).

* הכללת תקופת הלימודים באולפן (עד חצי שנה) ובהשתלמויות מקצועיות במניין הוותק המקצועי שהוא גורם המשפיע גם על זכאות לימי ההבראה.

* הגשת הבקשה תוך 5 שנים מיום עלותו ארצה לזכאות לגמול השתלמות שעבר מיום סיום לימודיו ועד הגשת הבקשה.

* הסדרת הפרשות לקרן ההשתלמות.

* רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במשרד העבודה.

בכל הסעיפים הנ"ל שחבר לא יודע איך לפעול - לעולם לא לוותר כי אם לפנות למזכיר המחוז הרלוונטי (אישור על שנות הותק מחו"ל מונפק ע"י הסתדרות המהנדסים במחוז).

ז. חברה, רווחה ותרבות

 
ייזום פעולות בתחומי החברה, רווחה ותרבות יתנו לחבריך במקום עבודה תחושה שנעים לעבוד בו ולא רק להתפרנס ממנו. טיולים, הצגות מסיבות ועוד יגבשו עובדים לחברים. על כן זה חשוב, אבל – זכור! אם אין לך מספיק זמן לענייני ועד, בהיותך מהנדס עסוק וטרוד, ורצונך למלא אחר ציפיותיהם העיקריות של חבריך, על תתעסק עם זה, על חשבון קידום הנושאים בעלי חשיבות יתרה שפורטו לעיל.

ח. הכנות לפרישה

הכנות לפרישה של המתקרבים לגיל הפרישה - שירות נאה ומכובד לקבוצת עובדים יקרה. אך גם כאן נכון אשר נאמר קודם, הקדם את העיקר והחשוב לכל שאר המטלות!

ט. השתלמויות

השתלמויות רצויות ביותר לחבריך. דרוש מהמעסיק ליזום השתלמות ולאפשר לחבריך להשתתף בהם. הבא לידיעת חבריך שמות הגופים העוסקים בכך, נסה ליזום ו/או לאתר גופים זולים יותר והפנה אותם לקרנות הסתדרות המהנדסים העוסקים בכך. אך אתה עצמך אל נא תשחק את שעותיך הפנויות והיקרות על סעיף זה מעבר לאשר נאמר כאן. כמובן שאם יש מספר גדול יותר של חברי נציגות (5 ויותר) ניתן לחלק את המטלות כך שכל חבר יהיה אחראי על אחד התחומים וכך יוכל הועד להגיש מגוון שירותים להנאת החברים. מעבר ובנוסף – נסה לשלב חברים נוספים בפעילות, רצוי ביותר צעירים/צעירות שיהוו את דור הפעילים הבא, לחלוקה נכונה של המטלות השונות ביניהם המאפשרת טיפול בכל הנושאים שהוזכרו ובהצלחה!

י. כספי הועד

הכספים שאותם גובה הועד מהעובדים וכספים שהועמדו (באם הועמדו) לרשות הועד על ידי המעסיק, מיועדים לפיתוח פעילויות חברתיות ותרבותיות לעובדים ולמשפחותיהם, להענקת מתנות לעובדים לחגים, לסייע בארגון טיולים וסיורי לימוד, בהשתתפות בחתימה על עיתון  על פרסומים שונים וספרים, בארגון מופעים וביקורים במופעים אומנותיים, קידום פעילות ספורטיבית ועוד. כל אלה ואחרים הם חלק מן הפעילויות אותן יכול לפתח הועד בכספים המצטברים בקופתו מהמקורות העומדים לרשותו.

עבוד עם כסף לפי נהלים שגובשו ע"י מבקר ההסתדרות. בשאלות - פנה אלינו להתייעצות ונעזור במקרה הצורך. היועצים שלנו ישמחו גם הם לייעץ לך את הנדרש. אך ראשית כל! קבע נהלים לטיפול במקורות ובשימושים - והקפד לפעול על פיהם.

יא. קרן השתלמות

רישום חברים לקרן ההשתלמות למהנדסים – הוא שירות חיובי ביותר לעמיתיך אך בהחלט ההחלטה להענקת שירות זה נתונה לשיקולו של הוועד בהתאם לזמן הפנוי העומד לרשות הועד.
מידע נוסף אודות הקרן נמצא באתר הסתדרות המהנדסים
בכותרת
"קרן השתלמות".

יב. קרן ידע הנדסי-אקדמי

בעקבות הסכמי השכר שנחתמו בשנת 1994 בין שורה ארוכה של מעסיקים ציבוריים לבין הסתדרות המהנדסים, הוקמה קרן ידע הנדסי-אקדמי לקידום ההכשרה, ההשתלמות וההדרכה המקצועית של ציבור המהנדסים. קרן ידע הנדסי-אקדמי מנוהלת ע"י מועצה ציבורית הכוללת חמישה נציגים של המעסיקים הציבוריים, חמישה נציגים של הסתדרות המהנדסים וחמישה נציגי ציבור. מידי חודש מפרישים המעסיקים על חשבונם סכומי כסף לקרן, 0.5% מהשכר הפנסיוני כפי שנקבע בהסכם השכר, וזאת לצורך עריכת השתלמויות ומתן מלגות לזכאי הקרן.

מידע נוסף נמצא באתר הסתדרות המהנדסים
בכותרת
"קרן ידע".

קרן ידע הנדסי-אקדמי מאחלת לציבור זכאיה לימוד פורה ומהנה.

יג. רישום חברים לארגוננו

להבטחת המשך חיי הארגון ולהבטחת המקורות הכספיים, הנכם מתבקשים להבטיח רישום חבריכם לארגוננו.
זכור - זהו אינטרס ארגוני וכספי שלך ושלנו כאחד, וזהו המקור היחיד כיום להספקת כלל שירותי האיגוד המקצועי לך מטעם הסתדרותנו.

מידע נוסף וטפסי רישום נמצא באתר הסתדרות המהנדסים
בכותרת
"מי אנחנו".

שלח לחבר


 


Google