הפוך לעמוד הבית
מכון התקנים הישראלי  מכון התקנים הישראלי
wfeo  World Federation
of Engineering Organizations
מנורה מבטחים פיננסים   מנורה מבטחים פיננסים
הבנק הבינלאומי הראשון  הבנק הבינלאומי

שערי
חליפין
שינוי אחרון: 1.12.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.488
אירו4.152
ליש"ט4.706
100 יין3.103

תנאי שימוש באתר ארגוני המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל
אתר האינטרנט של ארגוני המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל - אתר לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל (ע"ר) (להלן: "הלשכה") ואתר הסתדרות המהנדסים בישראל אגודה עותומנית (להלן "הסתדרות המהנדסים") (להלן: "ארגוני המהנדסים") (להלן "האתר") מוצע לשימוש בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. שימוש באתר מהווה הסכמה לכל התנאים וההודעות המפורטים להלן.

בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את תנאי השימוש מפעם לפעם.

האתר וכל המידע הכלול בו, וכן התכנים, לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים, תמונות וסילבוסים הינם רכושם של ארגוני המהנדסים לפי ההקשר ו/או ספקיהם. כל הזכויות שמורות לבעלי האתר ו/או לספקיהם.
האתר והתכנים מיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי. למעט לשימושך הפרטי האישי, אינך רשאי/ת להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן תוכנו של אתר אינטרנט זה וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע. אינך רשאי/ת להעניק רישיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, להעביר או למכור כל מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים שהושגו מהאתר.

אין להסתמך על התוכן שמתפרסם באתר לצורך קבלת החלטות בכללן משפטיות, הנדסיות, אישיות, כספיות או אחרות ועליך לפנות אל איש מקצוע מתאים לקבלת ייעוץ.

התכנים המועברים באתר נמסרו בחלקם על ידי ספקים שונים או על ידי משתמשים ועל אחריותם בלבד. בעלי האתר אינם שולטים במקורות המידע ואינם אחראים לתוכנו, שלמותו, מהימנותו או דיוקו. לפיכך, לא ישמעו טענות או דרישות כלפי בעלי האתר בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על תכנים המסופקים במסגרת אתר זה.

התכנים הכלולים באתר זה עלולים לכלול אי-דיוקים או שגיאות דפוס.

בעלי האתר וספקיהם עשויים לבצע שיפורים, שינויים והשמטות באתר ובתכנים בכל עת.

בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם כתוצאה משימוש באתר, מהסתמכות על המידע שמופיע בו או באתרים חיצוניים לו, גם אם בעלי האתר או מי מספקיהם קיבלו מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים.
למשתמשי האתר לא תהיינה כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות מכל סוג שהוא כלפי האתר ו/או כלפי בעלי האתר ו/או כלפי צוות הכותבים, העורכים, היועצים והמשתתפים בעריכתו.
לעניין סעיף זה "בעלי האתר" משמע, לרבות עובדיהם ונציגיהם.

במידה ותהיה סתירה בין התכנים המצויים באתר לבין מידע המתפרסם בפרסומים רשמיים של בעלי האתר, המידע המופיע בפרסומים הרשמיים הוא הקובע.

בעלי האתר וספקיהם אינם מציגים מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות, דייקנות, היעדר וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ודיוק התכנים והשירותים הכלולים באתר לכל מטרה שהיא. כל התכנים והשירותים ניתנים "כפי שהם" (As Is) ו"ככל שיהיו זמינים" (As Available) ללא אחריות מכל סוג. בעלי האתר וספקיהם מסירים מעצמם בזאת כל אחריות וחיובים לגבי התכנים והשירותים, כולל כל אחריות וחיובים משתמעים לגבי התאמה למטרה מסחרית או כללית, התאמה לתכלית מסוימת, מקצועיות הבצוע, בעלות ואי-הפרת זכויות.

עם כניסת משתמש לאתר נותן הוא הסכמתו לכך שבעלי האתר אינם נושאים באחריות או בחבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני.

בעלי האתר אינם אחראים לכל תוכן הנשלח באמצעות ו/או נכלל באתר על-ידי צד שלישי כלשהו.

בעלי האתר אינם אחראים לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר. פרסום המודעות הוא באחריות המפרסמים בלבד, ואינו מהווה המלצה או עידוד להשתמש בשירותים או המוצרים המוצעים בהן.

למען הסר ספק, העלאת מידע לאתר ארגוני המהנדסים ע"י צד ג' הינה באחריות מעלה המידע בלבד. ארגוני המהנדסים ו/או הנהלת האתר אינם אחראים לביטחון המידע, ועל מעלה המידע לדעת כי המידע יהיה פתוח לכל וייתכן אף כי יופיע במסגרת מנועי חיפוש או בכל דרך אחרת ברשת.

אתר אינטרנט זה מכיל בתוכו קישורים אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים ברשת האינטרנט ומהם. קישורים אלה עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתם של בעלי האתר. קישורים אל אתר אינטרנט זה וממנו לא יתפרשו כהבעת תמיכה או מתן חסות במפורש או במשתמע על ידי בעלי האתר לגבי אותם מקורות אחרים.

המידע המצוי באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים.

לבעלי האתר אין כל מחויבות לפקח על האתר, קהל המשתמשים והתוכן המועלה לאתר על ידי המשתמשים, והם אינם עושים זאת. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעיין בחומר המתפרסם ולהסיר או לערוך כל חומר לפי שיקול דעתם הבלעדי. ביצוע פעולות ממין זה לא ייצור התחייבות או אחריות מצידם של בעלי האתר בקשר לפיקוח על תוכן המועלה לאתר.

בעלי האתר יעשו שימוש בפרטים הנמסרים על ידיך במסגרת הצטרפותך לאתר ושימוש בו בהתאם להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, ואת/ה נותן/ת הסכמתך לשימוש זה.

אלא אם הודעת לבעלי האתר אחרת, בעלי האתר יהיו רשאים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע שיפורסם על ידם.

בעלי האתר רשאים להשתמש בפרטים שתמסור/רי באתר ובמידע שיאספו אודות דפוסי השימוש שלך באתר לצורך שיפור השירותים שהם מציעים, ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

המשתמש יהיה אחראי לשמירה על סודיות סיסמתו בשירות, אם ישנה, וכן יהא אחראי על כל פעולה ושימוש שייעשו בסיסמתו, בין אם נעשו בסמכות המשתמש ובידיעתו ובין אם לאו. המשתמש מתחייב לדווח מיידית לבעלי האתר על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמתו, על מנת שבעלי האתר יוכלו לנקוט בצעדים הנדרשים על מנת להפסיק שימוש כאמור.

בעלי האתר משתמשים באמצעים לאבטחת המידע באתר. עם זאת, קיים סיכון של חדירה למערכותיהם של בעלי האתר, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות המערכות המשמשות את האתר. יובהר, כי חדירה כאמור מהווה עבירה פלילית. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי בעלי האתר ו/או לחדור למערכות האבטחה המגנות על המידע באתר או לסייע בפעולות כאמור. בעלי האתר יהיו פטורים מכל אחריות לכל נזק שיגרם עקב חדירה כאמור, לרבות העברת המידע לצד שלישי כלשהו, שיבושו וכיו"ב.

הדין החל על השימוש באתר ובשירותים, ולרבות על תנאים אלה, הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת הקשורה לאתר ו/או לשירותים ו/או לשימוש בהם ו/או לכל הקשור בהם, נתונה באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו בלבד.
שלח לחבר
שתף

 

 

 

 

 

 
Google